Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 


ทันตแพทย์วิทยา  โปธาสินธุ์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลกุยบุรี                                                       ประวัติโรงพยาบาลกุยบุรี
     โรงพยาบาลกุยบุรี เดิมชื่อ "โรงพยาบาลกุยบุรี แห่งที่ 2" ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2537 เป็นที่ดินบริจาคของนายประสิทธิ์ ชลอสันติสกุล จำนวน 20 ไร่ และนายสวัสดิ์ เจียเจริญ จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ดำเนินกาiก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง 
               วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 เริ่มบริหารจัดการ มีขนาดเตียง 10 เตียง มีบ้านพักแพทย์รวมอยู่ในที่ให้บริการ
               วันที่ 17 เมษายน 2538 เริ่มเปิดตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก
               วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 เริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน
               วันที่ 18 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลกุยบุรี เดือนเมษายน 2542 ขยายขนาดโรงพยาบาล เป็นขนาด 30 เตียงเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ , อาคารแพทย์แผนไทย 
                วันที่ 16 มีนาคม 2554 ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด
                วันที่ 24 เมษายน 2555 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ

    ค่านิยมองค์กร (Core Value)
            1. บุคลากรมีการทำงานร่วมกันแบบทีมสหวิชาชีพ
               2. หน่วยงานมีการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก
             3. องค์กรมีการพัฒนาตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 วิสัยทัศน์ (Vision)
             "ประชาชนทุกคนสุขภาพดี ประทับใจบริการ"

 พันธกิจ (Mission)
             1. พัฒนาระบบคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
             2. พัฒนาโครงสร้างกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
             3. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ
             4. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
             5. สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

     นโยบายคุณภาพ (quality polity)
            โรงพยาบาลกุยบุรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทางโรงพยาบาลจึงได้กำหนดนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน

ข้อมูลพื้นฐาน

           คำขวัญอำเภอ

    พระธาตุเจดีย์คู่บ้าน นมัสการหลวงพ่อในกุฏิ สวยสุดถ้ำลำน้ำใส ชมอุทยานน้ำตกดงมะไฟ ช้างไพร ทะเลงาม

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอกุยบุรี เดิมเป็นเขตปกครองของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งภายหลังได้แยกออกมาเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ 2549 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าให้ รวมเอาอำเภอเมืองปราณบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอกำเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวามาก่อนเข้ารวมเป็นเมืองปราณบุรี (จังหวัดปราณบุรี) ตั้งที่ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงได้แยกจากเมืองเพชรบุรี มาอยู่ในการปกครองของเมืองปราณบุรี เป็นอำเภอประจวบคีรีขันธ์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดให้เปลี่ยนชื่อ เมืองปราณบุรี” เป็น “เมืองประจวบคีรีขันธ์

ต่อมาได้รับการแบ่งแยกพื้นที่เป็นกิ่งอำเภอกุยบุรี ขึ้นตรงกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และได้รับจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ต่อมาได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และภายหลังได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอกุยบุรี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506

ต่อมาวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ได้มีการโอนย้ายตำบลไร่ใหม่ไปสังกัดกิ่งอำเภอสามร้อยยอด

เขตการปกครอง
อำเภอกุยบุรี เขตการปกครองประกอบด้วย 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่
          1. ตำบลดอนยายหนู จำนวน 4 หมู่บ้าน
          2. ตำบลกุยบุรี จำนวน 8 หมู่บ้าน
          3. ตำบลกุยเหนือ จำนวน 11 หมู่บ้าน
          4. ตำบลหาดขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน
          5. ตำบลเขาแดง จำนวน 3 หมู่บ้าน
          6. ตำบลสามกระทาย จำนวน 10 หมู่บ้าน

 

 
Copyright © 2014 โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์. All Rights Reserved.
e-mail : kuiburihos@kuiburihospital.go.th