Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 


ทันตแพทย์วิทยา  โปธาสินธุ์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลกุยบุรี


งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

new3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2562

new3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

new3 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

new3 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

new3 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

new3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

new3 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

new3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี 2561

new3 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

new3คู่มือโรคติดต่อตามเพศสัมพันธ์

new3ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟัน

new3ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน)

new3เอกสารประชุมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU:Rational drugs use)เเละเเนวทางตัวชีวัด

 

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเเพทย์เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบพกพา

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเเพทย์

ระกาศเรื่องทำลายฟิล์ม X- RAY ที่หมดอายุจัดเก็บ

 

Copyright © 2014 โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์. All Rights Reserved.
e-mail : kuiburihos@kuiburihospital.go.th