Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 


ทันตแพทย์วิทยา  โปธาสินธุ์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลกุยบุรี


 

คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนการทุจริต"

   

ประกาศเผยแพร่ขอนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอนุมัติประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

 


 

ประกาศทั่วไป

 รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการป้องกันปราบปรามทุจริต

รายงานผลการปฏิบัติการ คลินิกวัยรุ่น

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศราคากลางยา

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2560

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

รายงานเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงายวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

คู้มือผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาพกิจกรรมเรื่องการรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาพกิจกรรมการรณณรงค์เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

การดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑

ผลการกำกับติดตามการดำเนินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขอเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินงานตามผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานสรุปผลการจัดการประชุมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการให้บริการประชาชน

 

 

Copyright © 2014 โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์. All Rights Reserved.
e-mail : kuiburihos@kuiburihospital.go.th