Get Adobe Flash player

                  การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไรha01

คือ กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพ โดยที่ผู้รับการตรวจยังไม่มีอาการผิดปกติ ยังอยู่ในภาวะที่ร่างกายยังปกติ และผู้ป่วยรู้สึกว่าร่างกายยังสมบูรณ์ เป็นการตรวจที่ทำในทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการตรวจที่ประกอบด้วย การสัมภาษณ์/สอบถามประวัติอาการ และประวัติทางการแพทย์ต่างๆ การตรวจร่างกายโดยละเอียด การตรวจทางห้องปฏิบัติ การที่จำเป็น การให้วัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และการให้คำ ปรึกษาสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาวะของผู้รับการตรวจแต่ละราย

ประกอบด้วย

1. การตรวจร่างกาย  โดยแพทย์ (Physical Examination) คือการพบแพทย์เพื่อซักถามข้อมูลประวัติสุขภาพ เมื่อแพทย์ได้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ จากประวัติสุขภาพแล้วก็จะได้ดำเนินการ ตรวจร่างกาย รวมทั้งเลือกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านสำหรับเรา เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำสำหรับตัวเรามากยิ่งขึ้น

2. การตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI) ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ถือว่าอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายอย่าง เช่น ไขมันในเลือดสูง เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง อัมพฤต อัมพาต โรคกระดูกและไขข้อ โรคเบาหวาน ฯลฯ

3. วัดความดันโลหิต (Blood Pressure) ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 140 /90 มม.ปรอท ถือว่าสูงกว่าปรกติ มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโต หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตก ทำให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

4. ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)เพื่อหาสิ่งผิดปรกติในช่องทรวงอก เช่น ก้อนหรือจุดดำในปอดที่สามารถบ่งชี้ถึงโรคต่างๆของปอดรวมถึงวัณโรค อีกทั้งสามารถดูขนาดของหัวใจได้

5. ตรวจเลือด เราสามารถวิเคราะห์ความผิดปรกติได้ โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จากห้องแลปกับค่ามาตรฐาน ถ้าสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐานเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ข้อมูลนี้ทำให้เรารู้ว่าควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด

6. ตรวจสมรรถภาพของไต รู้หรือไม่ว่าไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย ดังนั้นถ้าไตทำงานผิดปรกติ จะมีของเสียคั่งค้างอยู่ในร่างกายมาก ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในเลือด จากค่า Blood Urea Nitrogen-BUN และ Creatinine ซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการขับของเสียไต

7. ตรวจการทำงานของตับ เป็นการตรวจสมรรถภาพการทำงาน และเอนไซม์ ว่ามีระดับความผิดปกติหรือไม่ รวมถึงสามารถบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บหรืออักเสบของอวัยวะอันเนื่องมาจากการทานยาบางชนิด นอกจากนี้ ควรตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี (Hepatitis A, B, C) เพราะทำให้ผู้เป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งตับมากกว่าคนทั่วไป หากตรวจไม่พบเชื้อ และไม่พบภูมิคุ้มกัน เราสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันได้ทัน

8. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ช่วยในการหาความผิดปรกติของระบบไตและทางเดินปัสสาวะ

         

รายการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลกุยบุรี แยกตามอายุ

1.       การตรวจสำหรับผู้มีอายุไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์

1.1  เอกซเรย์ปอด Chest  X-Ray                                                                   

          1.2  ตรวจปัสสาวะ Routine  Urine  Examination                                               

          1.3  ตรวจอุจจาระ Routine  Stool  Examination                                      

          1.4  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC                                                          

          1.5  ตรวจมะเร็งปากมดลูก                                              

          1.6  ตรวจหมู่เลือด Blood  Group  (ABO)                                                

2.       การตรวจสำหรับผู้มีอายุมากกว่า  35  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.1  เอกซเรย์ปอด Chest  X-Ray                                                         

2.2  ตรวจปัสสาวะ Routine  Urine  Examination                                               

2.3  ตรวจอุจจาระ Routine  Stool  Examination                                      

2.4  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC                                                          

2.5  ตรวจมะเร็งปากมดลูก                                              

2.6  ตรวจหมู่เลือด Blood  Group  (ABO)                                                

2.7  ตรวจวิเคราะห์เลือด Blood  Chemistry

-  น้ำตาลในเลือด Sugar                                                                    

-  ไขมันในเลือด Lipid profile                                                              

-  การทำงานของไต BUN, Creatinine                       

-  การทำงานของตับ SGOT, SGPT, Alk. Phosphatase     

-  กรดยูริกในเลือด Uric  Acid    

***** ทั้งนี้การตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ด้วย *****

ผู้ที่สนใจต้องการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกุยบุรี เบอร์โทรศัพท์ 032-681108 ต่อ 120

Copyright © 2014 โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์. All Rights Reserved.
e-mail : kuiburihos@kuiburihospital.go.th